• Thiết kế phù hợp với chương trình giảng dạy tại Việt Nam.
  • Học viên có thể tự soạn bài học từ cơ sở dữ liệu máy tính, hoặc thông qua internet, khi đó lưu vào ổ đĩa.
  • Học viên có thể điều khiển phần mềm của chương trình.